Algemene Voorwaarden

Toepassing

Onderhavige algemene voorwaarden maken een wezenlijk deel uit van alle offertes, bestelbonnen en facturen van AVT EUROPE (hierna verkoper) en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper of opdrachtgever (hierna client), met uitsluiting van alle bijzondere of algemene voorwaarden van de client. De client verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Er kan enkel worden afgeweken van onderhavige algemene voorwaarden bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Offerte

Alle prijzen worden vermeld exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De offertes van de verkoper zijn slechts bindend voor de termijn die wordt aangegeven. Bestellingen verbinden de verkoper pas na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een annulatie van een bestelling is pas geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulatie, zoals voormeld, is de client een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper van minstens 20% van de totale prijs van de bestelling bij producten binnen het standaardgamma, en van minstens 50% voor producten buiten het standaardgamma. De schadebegroting wordt begroot naar verhouding van de reeds uitgevoerde werken en bestelde en/of geleverde onderdelen. Meerwerk zal in overleg met de verkoper worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle leveringen en diensten welke niet in de offerte/bestelbon zijn begrepen en door de client worden verlangd.

Levering

De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidend schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de client. Alle kosten zoals vracht-, verpakkingskosten, in-en uitklaringskosten, verzendingskosten (niet limitatief) zijn steeds ten laste van de client. De verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Leveringstermijn

De leveringstermijn zoals aangegeven op de offerte/bestelbon, bindt de verkoper niet. Een vertraging in de leveringen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot boete of schadeloosstelling door de verkoper, tenzij indien de verkoper zich hier uitdrukkelijk schriftelijk toe heeft verbonden. Indien toch schriftelijk en bindend een leveringstermijn werd overeengekomen tussen client en verkoper, begint de termijn slechts te lopen wanneer de client alle financiële en technische details heeft medegedeeld en de verkoper dit bevestigt.

Overmacht

Overmacht (in de meest ruime zin, met inbegrip van staking of lock-out bij de verkoper of bij derden) welke de uitvoering van werken verhindert of vertraagt, ontheft de verkoper van iedere aansprakelijkheid en kan de overeenkomst schorsen, herleiden of ontbinden, zonder enige schadevergoeding of aansprakelijkheid.

Klachten

Klachten m.b.t. zichtbare gebreken of niet conforme levering inzake de geleverde goederen of verstrekte diensten moeten door de client gedetailleerd en aangetekend worden medegedeeld aan de verkoper uiterlijk 7 kalenderdagen na de levering, en in ieder geval vóór enige bewerking van de goederen. De verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering. Alle klachten moeten binnen deze termijn na het ontvangen der goederen gedetailleerd, schriftelijk aangetekend gemeld worden, uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking. De verkoper is niet aansprakelijk voor eender welke schade die ontstaat door de niet vakkundige of onoordeelkundige handelingen van de client of handelingen van derden (bijv. verbreking van de zegels,…). De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welke schade aan onroerende of roerende goederen, schade aan personen of aan de productie van de client. De waarborg houdt van rechtswege op indien de client wijzigingen of herstellingen aan de apparaten van de verkoper op eigen initiatief en zonder uitdrukkelijk akkoord van de verkoper heeft uitgevoerd In alle gevallen is de verantwoordelijkheid van de verkoper steeds beperkt tot, al naargelang zijn keuze: 1) hetzij een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen; 2) hetzij de terugbetaling van de door partijen overeengekomen eenheidsprijs; 3) hetzij de vervanging van de gebrekkige goederen waarbij de vervangen goederen terug haar eigendom worden. In geen geval is de verkoper gehouden tot verdere schadeloosstelling.

Terugzendingen zullen slechts aanvaard worden indien de verkoper zich voorafgaandelijk schriftelijk akkoord verklaart, en indien de terugzendingen franco geschieden. Het risico blijft te allen tijde bij de client Een klacht schorst de betalingsverplichting in hoofde van de client niet. In geen geval kan de verkoper aangesproken worden wanneer zij tekort gekomen is aan het voldoen van haar verbintenissen wegens oorlog, stakingen, overmacht en ander onvoorziene gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper kan slechts worden ingeroepen voor goederen die door de verkoper werden geleverd en/of onderhouden en voor zover deze niet door derden verwerkt werden en voor zover er geen wijzigingen of onderhoud is aan gebeurd door derden. In elk geval wordt het bedrag van de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de levering, herstelling of onderhoud. De client erkent de technische kenmerken van het geleverde goed te kennen, deze te aanvaarden als voor hem geschikt en ze te respecteren. In geen geval aanvaardt de verkoper enige klacht voor problemen ten gevolge van aansluiting van de geleverde goederen op systemen van de client (zoals compressoren, krachtvoorzieningen, elektrische installaties enz. ) tenzij in de bestelbon uitdrukkelijk de aansluiting of het samengaan met dergelijke systemen is voorzien en bevestigd. In geen geval kan door de verkoper enige aansprakelijkheid worden aanvaard m.b.t. directe of indirecte schade veroorzaakt door het door hem geleverde materiaal anders dan hogervermelde schade.

Betalingswaarborg

De verkoper mag te allen tijde alvorens af te leveren of de levering verder te zetten, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de client een bank- of hypothecaire zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. voor de levering van de goederen. Zolang de client niet aan dit verzoek heeft voldaan is de verkoper niet tot levering of verdere uitvoering van de overeenkomst gehouden en kan de verkoper de overeenkomst kosteloos ontbinden. De verkoper behoudt eveneens het recht voor, indien nodig, de aanneming en/of de verkoop te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de client: kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijke of minnelijke reorganisatie, faillissement, publicatie van protest, enz. (niet limitatief).

Betaling en prijs

De facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper binnen 30 dagen na factuurdatum. De facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven zijn geprotesteerd met motivering. In geval van niet (tijdige) betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 12% per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal nog verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling van een factuur, behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen/uitvoering van de werken stop te zetten.

Confidentialiteit

Documenten, e-mails en/of bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de bestemmeling. Tenzij u de bestemmeling bent of de persoon verantwoordelijk voor de afgifte van dit bericht aan de bestemmeling, dient u zich te onthouden van elke bekendmaking, reproductie, verspreiding of elk ander gebruik van deze berichten. Indien u deze berichten of documenten per vergissing heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen en deze documenten en haar bijlagen definitief te vernietigen. De Verkoper heeft het recht een schadevergoeding te eisen wanneer gevoelige documenten, e-mails of bijlagen verspreid worden aan derden of mogelijks concurrenten. Onder gevoelige documenten worden verstaan offertes, bestelbonnen, goedkeuringstekeningen, productietekeningen, enzovoorts …
De schadevergoeding hiervoor bedraagt € 25.000 en kan vermeerderd worden met de geleden gevolgschade voortkomend uit het verspreiden van deze gevoelige informatie.

Toepasselijk recht

Voor AVT Europe NV: alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.